دپارتمان: پشتیبانی فنی سرور های مجازی، همکاری با کلیه شرکت ها